SỐ MỚI NHẤT:

(Đã có đến số 50 - năm 2016,  nội dung các số mới đang được cập nhật)

 

HTTH SỐ 42, NĂM THỨ MƯỜI BẢY  (2007)

Lời nói đầu

Định Mức Thần Học với việc giải thích tín điều

Thánh Lễ Không Lời Truyền Phép:

    Vấn đề thành sự đối với Kinh Nguyện Thánh Thể Addaї và Mari

Thực Tại Cánh Chung: Một số vấn đề đang được đặt ra

 

 

 

 

HTTH SỐ 40&41, NĂM THỨ MƯỜI SÁU (2006)

Chủ Ðề: Kinh Thánh

Lời nói đầu

Kinh Thánh với việc quy điển hóa và công nhận linh hứng tính

Tiến trình tiếp nhận các sách được linh hứng trong các thế kỷ đầu Giáo hội

Vấn đề quy điển hóa và linh hứng với những quan liên có tầm trọng yếu định đoạt

Vấn đề nới rộng quy điển Kinh thánh trong các thế kỷ đầu Giáo hội

Tiến trình biệt cách hóa phương thức nghiên cứu Kinh Thánh từ hơn ba thế kỷ nay

HTTH SỐ 38&39, NĂM THỨ MƯỜI LĂM (2005)

    Chủ Ðề: Kinh Tin Kính

Lời nói đầu

Kinh Tin Kính: Công thức biểu trình đức tin Công giáo

Khái quát về kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa

Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô

Sinh bởi Đức Trinh Nữ

Chịu nạn thời Phongxiô Philatô

Sống lại

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Tôi tin có Hội Thánh

Tôi tin Phép tha tội

Tôi tin xác loài người sống lại

HTTH SỐ 36&37, NĂM THỨ MƯỜI BỐN (2004)

    Chủ Ðề:  Tạo Dựng và Nguyên Tội

Lời nói đầu

Thần học tạo dựng

Nguyên tội: Theo trình thuật về vườn Eden

Vấn đề sự dữ và nguyên tội

Một học thuyết mới về nguyên tội

HTTH SỐ 35, NĂM THỨ MƯỜI  BA (2003)

Lời nói đầu

Công cuộc Cứu Độ: Vấn đề và mầu nhiệm

Nước Thiên Chúa: Biểu tượng đối với châu Á

HTTH SỐ 34, NĂM THỨ MƯỜI  HAI (2002)

    Chủ Ðề: Giáo dân trong Hội Thánh 

Lời nói đầu

Giáo dân trong Hội Thánh

Giáo dân trong lịch sử

Giáo dân với các thừa tác vụ

Thừa tác vụ hành chánh

Thừa tác vụ huấn dụ

Thừa tác vụ cho thế giới

Phụ nữ trong Hội Thánh

HTTH SỐ 32&33, NĂM THỨ MƯỜI  HAI (2002)

    Chủ Ðề: Thiên khảo luận Truyền Giáo Học , số II

Lời nói đầu

Thừa tác viên sứ mệnh truyền giáo

Phương pháp truyền giáo

Linh đạo truyền giáo

Giáo hội với truyền giáo: Sứ mệnh phổ quát và sứ vụ địa phương

Công tác tân Phúc Âm hóa và lục địa châu Á

Phát triển nhân bản và Phúc Âm hóa

HTTH SỐ 31, NĂM THỨ MƯỜI  MỘT (2001)

    Chủ Ðề: Thiên khảo luận Truyền Giáo Học , số I

Lời nói đầu

Truyền giáo học: Nhập đề

Quá trình lịch sử công cuộc truyền giáo

Thần học truyền giáo theo Vaticanô II

Truyền giáo: Những vấn đề thần học

HTTH SỐ 29&30, NĂM THỨ MƯỜI  MỘT (2001)

   Chủ Ðề: Thiên khảo luận Kitô Học , số III

Lời nói đầu

Kitô học: Hành trình trắc trở

Ðức Giêsu chịu chết

Công trình Ðức Giêsu

Ðấng Cứu Ðộ duy nhất

Emmanuen

HTTH SỐ 27&28, NĂM THỨ MƯỜI (2000)

   Chủ Ðề: Thiên khảo luận Kitô Học , số II

Lời nói đầu

Những dạng loại Kitô học trong Tân Ước

Ðức Giêsu trong tư thế là con người

Ðức Giêsu là Thiên Chúa

HTTH SỐ 26, NĂM THỨ MƯỜI (2000)

   Chủ Ðề: Thiên khảo luận Kitô Học , số I

 Lời nói đầu

Kitô Học:Dẫn nhập tổng quát

Ðấng Muôn dân đợi trông: Kitô học trong Cựu Ước

Phục Sinh: Khởi điểm của Kitô học

Ký hiệu: Văn kiện công đồng Vaticanô II

HTTH SỐ 24&25, NĂM THỨ MƯỜI (2000)

   Chủ Ðề: Châu Á với Đức Kitô

Lời nói  đầu

Kitô học Ấn độ

Kitô học Trung quốc

Kitô học Philippines

Kitô học Ðại hàn

Kitô học Nhật bản

Phần nhận định  

HTTH SỐ 23, NĂM THỨ CHÍN (1999)

    Chủ Ðề: Đức Kitô trong dung mạo châu Á

Ðức Giêsu Kitô trong dung mạo Châu Á

Với khoa học mới; Cần đổi mới nhiều quan niệm triết-thần

Kitô giáo hậu tân đại hay là tân đại hậu Kitô giáo?

HTTH SỐ 22, NĂM THỨ TÁM (1998)

    Chủ Ðề: Thiên khảo luận Giáo Hội Học, số III

Những thừa tác vụ khác

Hội thánh, hiệp thông của các giáo hội

Giáo hội đối ngoại (a)

Giáo hội đối ngoại (b)

Ký hiệu

HTTH SỐ 20&21, NĂM THỨ TÁM (1998)

    Chủ Ðề: Thiên khảo luận Giáo Hội Học, số II

Lời nói đầu

Giáo hội là nhiệm thể chúa Kitô

Giáo hội là một bí tích

Mầu nhiệm Giáo hội qua những hình bóng

Giáo hội thánh thiện

Ðịnh nghĩa Giáo hội

Cơ cấu của hội thánh

Các thừa tác vụ trong Giáo hội

Giáo hội tông truyền

Thừa tác vụ của Phêrô

Ký hiệu

HTTH SỐ 18&19, NĂM THỨ BẢY (1997)

   Chủ Ðề: Thiên khảo luận Giáo Hội Học, số I

Lời nói đầu

Nhập đề: Giáo Hội học là gì?  

Nguồn gốc của Giáo hội

Chiều kích Ba Ngôi của Giáo hội  

Chuẩn bị Giáo hội trong Cựu Ước  

Nguồn gốc lịch sử của Giáo hội  

Giáo hội duy nhất  

Giáo hội là dân Thiên Chúa

Ký hiệu

Thư mục

HTTH SỐ 17, NĂM THỨ BẢY (1997)

Thần học về bí tích Hôn phối

Trách nhiệm luân lý đối với môi sinh

Giáo hội: Nước Thiên Chúa và "Những người khác"

HTTH SỐ 16, NĂM THỨ SÁU (1996)

Nhập thể : vấn đề và mầu nhiệm II

Hội nhập văn hóa và tầng nền tâm hệ Việt Nam

HTTH SỐ 15, NĂM THỨ SÁU (1996)

Nhập thể vấn đề và mầu nhiệm I

Sứ mạng truyền giáo trong nhãn quan thần học hiện đại

HTTH SỐ 13&14, NĂM THỨ NĂM (1995)

Thần học hiện đại với bí tích

Truyền thống Công giáo về Thánh Thể Học

Các bí tích trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo

HTTH SỐ 12, NĂM THỨ NĂM (1995)

Luận đề về công cuộc đối thoại liên tôn

Ađam với số phận đời đời

Cảm thức đức tin: Suy tư thần học kể từ sau công đồng Vaticanô II: (II) 1985-1989.

Sống sứ mệnh làm giáo hội tại châu Á: Cùng với thần khí đi vào Sự sống sung mãn

HTTH SỐ 11, NĂM THỨ TƯ (1994)

Những cách giải thích đáng lưu ý nhất trong thần học hiện đại về nguyên tội

Cảm thức đức tin: Suy tư thần học kể từ sau Công đồng Vaticanô II: (I) 1965-1984.

Một nguyên tắc tu thân: Con Đường Nước

Thần học Hệ thống: Sứ mạng và phương pháp (III)

HTTH SỐ 10, NĂM THỨ TƯ (1994)

Ðức Maria, Mẹ chúa Kitô, trong Giáo hội

Thần học Giải Phóng đi về đâu?

Kinh nghiệm và thần học: Viễn cảnh giải phóng tại châu Á

Hoàn cảnh nghèo đói và công việc phục vụ truyền giáo

HTTH SỐ 9, NĂM THỨ TƯ (1994)

Giới thiệu thông điệp "Ánh quang chân lý"

Luật tiệm tiến trong luân lý

Những nghịch biện trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa

Cuộc hành trình tinh thần ngang qua châu Á trong thập kỷ

Mầu nhiệm Nhập thể: Giáo lý sơ lược

HTTH SỐ 8, NĂM THỨ BA (1993)

Khoa học và đức tin

Thiên Chúa và chủ nghĩa Duy Khoa Học

Thần học hệ thống: Sứ mạng và phương pháp (II)

HTTH SỐ 7, NĂM THỨ BA (1993)

Kitô học trong Ánh Sáng Thánh Linh

Ủng hộ Kitô học Thần Khí

Nhận Xét về Kitô học Thần Khí theo quan điểm của Roger Haight

HTTH SỐ 6, NĂM THỨ BA (1993)

Lý lịch Ðức Giêsu Kitô

Tranh luận về cách thức tìm hiểu các vấn đề luân lý

Thần học Hệ thống: Sứ mạng và phương pháp (I)

HTTH SỐ 5, NĂM THỨ HAI (1992)

Giáo hội như là hiệp thông

Luận đề về giáo hội địa phương

Nhập thể và bí tích

HTTH SỐ 4, NĂM THỨ HAI (1992)

Tội nguyên tổ

Ân sủng: Mối liên hệ tình thương giữa Thiên Chúa và con người

Tu đức truyền giáo theo thông điệp "Sứ mệnh Ðấng Cứu Thế"

"Sống lại phần xác" trong niềm tin của Giáo hội

Vấn đề đa dạng trong thần học

HTTH SỐ 3, NĂM THỨ HAI (1992)

Nhập thể và hội nhập văn hóa

Biện chứng trong Giáo hội: Ðoàn sủng và giáo luật

Những trào lưu đang xuất hiện trong nền thần học Á châu

Ơn Cứu Ðộ trong các tôn giáo không Kitô

Huấn quyền và việc phân định luân lý

Bước đầu một cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Phật giáo

HTTH SỐ 2, NĂM THỨ NHẤT (1991)

Tân Ước và Kitô Học: Các vấn nạn hiện nay

Hiệp nhất và khác biệt trong Giáo hội

Các bài tường thuật về phép lạ trong kinh thánh

HTTH SỐ 1, NĂM THỨ NHẤT (1991)

Xã hội biến đổi thần học chuyển mình

Hướng về Giáo hội thế kỷ 21

Giải thích tín điều

Sự sống lại của Ðức Kitô

Linh thao Inhã với Phật giáo

Danh Mục

Các sách Kinh Thánh và các ký hiệu viết tắt