DANH MUÏC
Caùc baøi ñaêng trong , töø soá 1 ñeán soá 25


Soá 1:
- Xaõ hoäi bieán ñoåi: Thaàn hoïc chuyeån mình, Hans Joa-chim Hoehn, soá 1 (1991) trang 3-19.
- Höôùng veà Giaùo hoäi theá kyû 21, Bernard Haering, soá 1 (1991) trang 20-31.
- Gaûi thích tín ñieàu, do Uyû ban Thaàn hoïc Quoác teá, soá 1 (1991) trang 32-75.
- Söï soáng laïi cuûa Chuùa Kitoâ, hay laø cuoäc song ñaáu giöõa söï soáng vaø söï cheát, Jean Milet, soá 1 (1991) trang 76-109.
- Linh Thao Inhaõ vôùi Phaät Giaùo, Aloysius Pieris, soá 1 (1991) trang 110-132.

Soá 2
- Taân Öôùc vaø Kitoâ hoïc. Caùc vaán ñeà hieän nay, J. A. Fitzmyer, soá 2 (1991) trang 3-66.
- Hieäp nhaát vaø khaùc bieät trong Giaùo hoäi, do Uyû ban Kinh thaùnh Giaùo hoaøng, soá 2 (1991) trang 67-104.
- Caùc baøi töôøng thuaät veà pheùp laï trong Kinh thaùnh, Stefaan van Calster, soá 2 (1991) trang 105-111.

Soá 3
- Nhaäp theå vaø hoäi nhaäp vaên hoùa, Marcel Domergue, soá 3 (1992) trang 3-11.
- Bieän chöùng trong Giaùo hoäi: Ñoaøn suûng vaø Giaùo luaät, Luis Vela, soá 3 (1992) trang 13-57.
- Nhöõng traøo löu ñang xuaát hieän trong neàn Thaàn hoïc AÙ chaâu, A. J. V. Chandrakantan, soá 3 (1992) trang 59-69.
- Ôn cöùu ñoä trong caùc toân giaùo khoâng kitoâ, Battista Mondin, soá 3 (1992) trang 71-84.
- Huaán quyeàn vaø vieäc phaân ñònh luaân lyù, Xavier Theù-venot, soá 3 (1992) trang 85-104.
- Caûm nghieäm chaân lyù toái haäu. Böôùc ñaàu moät cuoäc ñoái thoaïi giöõa Kitoâ giaùo vaø Phaät giaùo, Ñaïi ñöùc A-Sumedho vaø Linh muïc Roland Walls, soá 3 (1992) 105-123.

Soá 4
- Toäi nguyeân toå, Philippe Bacq, soá 4 (1992) 5-28.
- AÂn suûng, moái lieân heä tình thöông giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi, Domenico Marafioti, soá 4 (1992) 29-45.
- Tu ñöùc truyeàn giaùo theo Thoâng ñieäp "Söù meänh Ñaáng Cöùu Theá", Giuse Ñinh Ñöùc Ñaïo, soá 4 (1992) 47-64.
- Soáng laïi phaàn xaùc trong nieàm tin cuûa Giaùo hoäi, Christoph Schoenborn, soá 4 (1992) 65-86.
- Vaán ñeà ña daïng trong thaàn hoïc, Reneù Marleù, soá 4 (1992) 87-114

Soá 5
- Giaùo hoäi nhö Hieäp thoâng, do Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, soá 5 (1992) 1-18.
- Luaän ñeà veà Giaùo hoäi ñòa phöông, do Uyû ban thaàn hoïc FABC, soá 5 (1992) 19-104.
- Nhaäp theå vaø Bí tích, Marcel Domergue, soá 5 (1992) 105-115

Soá 6
- Lyù Lòch Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Giuse Vuõ Xuaân Huyeân, soá 6 (1993) 5-53.
- Tranh luaän veà caùch thöùc tìm hieåu caùc vaán ñeà luaân lyù, Kenneth R. Melchin, soá 6 (1993) 55-77
- Thaàn hoïc heä thoáng: Söù maïng vaø phöông phaùp I, Francis Schussler Fiorenza, soá 6 (1993) 79-128;

Soá 7
- Kitoâ hoïc trong aùnh saùng Thaùnh linh, F. X. Durrwell, soá 7 (1993) 3-43.
- UÛng hoä Kitoâ hoïc Thaàn khí, Roger Haight, soá 7 (1993) 45-95
- Nhaän xeùt veà Kitoâ hoïc Thaàn Khí theo quan ñieåm cuûa Roger Haight, John H. Wright, soá 7 (1993) 97-108.  
Soá 8

- Khoa hoïc vaø ñöùc tin, Jean-Marie Moretti, soá 8 (1993) 5-28.
- Thieân Chuùa vaø chuû nghóa duy khoa hoïc, Juan Luis Ruiz de la Peda, soá 8 (1993) 29-70.
- Thaàn hoïc heä thoáng: Söù maïng vaø phöông phaùp II, Francis Schussler Fiorenza, soá 8 (1993) 71-120;

Soá 9
- Giôùi thieäu thoâng ñieäp "AÙnh quang chaân lyù", Xavier Theùvenot, soá 9 (1994) 3-40.
- Luaät tieäm tieán trong Luaân lyù, Alain You, soá 9 (1994) 41-62.
- Nhöõng nghòch bieän trong keá hoaïch cöùu ñoä, Jean Galot, soá 9 (1994) 63-88.
- Haønh trình tinh thaàn ngang qua Chaâu AÙ trong thaäp kyû 90, Adolfo Nicolaùs, soá 9 (1994) 89-122.
- Maàu nhieäm Nhaäp theå, Vuõ Quang Trung, soá 9 (1994) 123 -130

Soá 10
- Ñöùc Maria, Meï Chuùa Kitoâ, trong Giaùo hoäi, Felipe Goùmez Ngoâ Minh, soá 10 (1994) 3-28.
- Thaàn hoïc giaûi phoùng ñi veà ñaâu?, Kevin P. O’Higgins, soá 10 (1994) 29-41
- Kinh nghieäm vaø thaàn hoïc: Vieãn caûnh giaûi phoùng taïi Chaâu AÙ, Peter C. Phan, soá 10 (1994) 43-90.
- Hoaøn caûnh ngheøo ñoùi vaø coâng vieäc phuïc vuï truyeàn giaùo, Giuse Ñinh Ñöùc Ñaïo, soá 10 (1994) 91-116.

Soá 11
- Nhöõng caùch giaûi thích ñaùng löu yù nhaát trong thaàn hoïc hieän ñaïi veà Nguyeân toäi, Siegfried Widenhofer, soá 11 (1994) 3-25
- Caûm thöùc ñöùc tin. Suy tö thaàn hoïc keå töø sau coâng ñoàng Vaticanoâ II, 1895-1989, John J. Burkhard, soá 11 (1994) 27-64 (phaàn I)
- Moät nguyeân taéc tu thaân: Con ñöôøng nöôùc, Hoaønh Sôn, soá 11 (1994) 65-88.
- Thaàn hoïc heä thoáng: Söù maïng vaø phöông phaùp III , Francis Schussler Fiorenza, soá 11 (1994) 89-126.

Soá 12
- Luaän ñeà veà coâng cuoäc ñoái thoaïi lieân toân, do UÛy ban coá vaán thaàn hoïc cuûa FABC: soá 12 (1995) 3-38.
- Añam vôùi soá phaän ñôøi ñôøi, Geùrard-Henry Baudry, soá 12 (1995) 39-63.
- Caûm thöùc ñöùc tin. Suy tö thaàn hoïc keå töø sau coâng ñoàng Vaticanoâ II, 1895-1989, John J. Burkhard, soá 12 (1995) 65-94 (phaàn II).
- Soáng söù meänh laøm Giaùo hoäi taïi Chaâu AÙ: cuøng vôùi Thaàn Khí ñi vaøo söï soáng sung maõn, do Hoäi nghò thaàn hoïc quoác teá (FABC), soá 12 (1995) 95-120.

Soá 13&14
- Thaàn hoïc hieän ñaïi vôùi bí tích. Ñieåm duyeät caùc taùc phaåm vieát veà thaàn hoïc bí tích trong nhöõng thaäp kyû gaàn ñaây, David N. Power,OMI; Regis A. Duffy,OMI; Kevin W. Irwin, soá 13-14 (1995) 5-92.
- Truyeàn thoáng coâng giaùo veà Thaùnh Theå, höôùng veà thieân kyû thöù ba, Edward J. Kilmartin, SJ, soá 13-14 (1995) 93-175.
- Caùc Bí tích trong Saùch "Giaùo Lyù cuûa Giaùo hoäi Coâng Giaùo." Moät vaøi yù kieán ñeà nghò cho ñôït taùi baûn saép tôùi, Phi-lippe Rouillard, OSB, soá 13-14 (1995) 177-212.

Soá 15
- Nhaäp theå: vaán ñeà vaø maàu nhieäm, Jean Milet, soá 15 (1996) 3-42 (phaàn I)
- Söù maïng truyeàn giaùo trong nhaõn quan thaàn hoïc hieän taïi, Phan, Peter C, soá 15 (1996) 43-121.

Soá 16
- Nhaäp theå: vaán ñeà vaø maàu nhieäm, Jean Milet, soá 16 (1996) 5-41 (phaàn II).
- Hoäi nhaäp vaên hoùa vaø taàng neàn cuûa taâm heä Vieät Nam, Hoaønh Sôn, soá l6 (1996) 43-110.

Soá 17 Naêm thöù 7 (1997)

- Thaàn Hoïc Veà Bí Tích Hoân Phoái
- Traùch Nhieäm Luaân Lyù Ñoái Vôùi Moâi Sinh
- Giaùo Hoäi, Nöôùc Thieân Chuùa Vaø "Nhöõng Ngöôøi Khaùc"

Soá 18 & 19 Naêm thöù 7 (1997)
- Lôøi Noùi Ñaàu
- Nhaäp Ñeà: Giaùo Hoäi Hoïc Laø Gì?
- Nguoàn Goác Cuûa Giaùo Hoäi
- Chieàu Kích Ba Ngoâi Cuûa Giaùo Hoäi
- Chuaån Bò Giaùo Hoäi Trong Cöïu Öôùc
- Nguoàn Goác Lòch Söû Cuûa Giaùo Hoäi
- Giaùo Hoäi Duy Nhaát
- Giaùo Hoäi Laø Daân Thieân Chuùa
- Kyù Hieäu

Soá 20 & 21 Naêm thöù 8 (1998)
- Lôøi Noùi Ñaàu
- Giaùo Hoäi Laø Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ
- Giaùo Hoäi Laø Moät Bí Tích
- Maàu Nhieäm Giaùo Hoäi Qua Nhöõng Hình Boùng
- Giaùo Hoäi Thaùnh Thieän
- Ñònh Nghóa Giaùo Hoäi
- Cô Caáu Cuûa Hoäi Thaùnh
- Caùc Thöøa Taùc Vuï Trong Giaùo Hoäi
- Giaùo Hoäi Toâng Truyeàn
- Thöøa Taùc Vuï Cuûa Pheâroâ
- Kyù Hieäu

Soá 22 Naêm thöù 8 (1998)
- Nhöõng Thöøa Taùc Vuï Khaùc
- Hoäi Thaùnh, Hieäp Thoâng Cuûa Caùc Giaùo Hoäi
- Giaùo Hoäi Ñoái Ngoaïi (a)
- Giaùo Hoäi Ñoái Ngoaïi (b)
- Kyù Hieäu

Soá 23 Naêm thöù 9 (1999)
- Ñöùc Gieâsu Kitoâ Trong Dung Maïo Chaâu Aù
- Vôùi Khoa Hoïc Môùi, Caàn Ñoåi Môùi Nhieàu Quan Nieäm Trieát-Thaàn
- Kitoâ Giaùo Haäu Taân Ñaïi Hay Laø Taân Ñaïi Haäu Kitoâ Giaùo?

Soá 24 & 25 Naêm thöù 10 (2000)
- Lôøi Noùi Ñaàu:Chaâu Aù Vôùi Ñöùc Kitoâ
- Kitoâ Hoïc Aán Ñoä
- Kitoâ Hoïc Trung Quoác
- Kitoâ Hoïc Philippines
- Kitoâ Hoïc Ñaïi Haøn
- Kitoâ Hoïc Nhaät Baûn
- Phaàn Nhaän Ñònh