Caùc saùch Kinh Thaùnh
vaø caùc kyù hieäu vieát taét


- A. Caùc saùch Cöïu Öôùc
-
Saùng theá, St
- Xuaát haønh, Xh
- Leâ-vi, Lv
- Daân soá, Ds
- Ñeä-nhò-luaät, Ñnl
- Gio-sueâ, Gs
- Thuû-laõnh, Tl
- Ruùt, R
- Sa-mu-en I, 1Sm
- Sa-mu-en II, 2Sm
- Caùc Vua I, 1V
- Caùc Vua II, 2V
- Söû bieân nieân I, 1Sb
- Söû bieân nieân II, 2Sb
- EÙt-ra, Er
- Nô-khe-mi-a, Nkm
- Toâ-bi-a, Tb
- Giu-ñi-tha, Gñt
- EÙt-te, Et
- Ma-ca-beâ I, 1Mcb
- Ma-ca-beâ II, 2Mcb
- Gioùp, G
- Thaùnh vònh, Tv
- Chaâm ngoân, Cn
- Giaûng vieân, Gv
- Dieãm ca, Dc
- Khoân ngoan, Kn
- Huaán ca, Hc
- I-sai-a, Is
- Gieâ-reâ-mi-a, Gr
- Ai-ca, Ac
- Ba-ruùc, Br
- EÂ-deâ-ki-en, Ed
- Ña-ni-en, Ñn
- Ho-seâ, Hs
- Gioâ-en, Ge
- A-moát, Am
- OÂ-va-ñi-a, Ov
- Gioâ-na, Gn
- Mi-kha, Mk
- Na-khum, Nk
- Kha-ba-cuùc, Kb
- Xoâ-phoâ-ni-a, Xp
- Khaùc-gai, Kg
- Da-ca-ri-a, Dcr
- Ma-la-khi, Ml
- B. Caùc saùch Taân Öôùc
- Maùt-theâu, Mt

- Maùc-coâ, Mc
- Lu-ca, Lc
- Gio-an, Ga
- Coâng vuï Toâng ñoà, Cv
- Roâ-ma, Rm
- 1Coâ-rin-toâ, 1Cr
- 2Coâ-rin-toâ, 2Cr
- Ga-laùt, Gl
- EÂ-pheâ-xoâ, Ep
- Phi-líp-pheâ, Pl
- Coâ-loâ-xeâ, Cl
- 1Theâ-xa-loâ-ni-ca, 1Tx
- 2Theâ-xa-loâ-ni-ca, 2Tx
- 1Ti-moâ-theâ, 1Tm
- 2Ti-moâ-theâ, 2Tm
- Ti-toâ, Tt
- Phi-le-mon, Plm
- Do-thaùi, Dt
- Gia-coâ-beâ, Gc
- 1Pheâ-roâ, 1Pr
- 2Pheâ-roâ, 2Pr
- 1Gio-an, 1Ga
- 2Gio-an, 2Ga
- 3Gio-an, 3Ga
- Giu-ña, Gñ
- Khaûi huyeàn, Kh                
- C. Caùc saùch Kinh Thaùnh
saép theo thöù töï caùc kyù hieäu vieát taét

- Ac Ai-ca
- Am A-moát
- Br Ba-ruùc

- Cl Coâ-loâ-xeâ
- Cn Chaâm ngoân
- 1Cr 1Coâ-rin-toâ
- 2Cr 2Coâ-rin-toâ
- Cv Coâng vuï Toâng ñoà
- Dc Dieãm ca
- Dcr Da-ca-ri-a
- Ds Daân soá
- Dt Do-thaùi
- Ñn Ña-ni-en
- Ñnl Ñeä-nhò-luaät
- Ed EÂ-deâ-ki-en
- Ep EÂ-pheâ-xoâ
- Er EÙt-ra
- Et EÂt-te
- G Gioùp
- Ga Gio-an
- 1Ga 1Gio-an
- 2Ga 2Gio-an
- 3Ga 3Gio-an
- Gc Gia-coâ-beâ
- Gñ Giu-ña
- Gñt Giu-ñi-tha
- Ge Gioâ-en
- Gl Ga-laùt
- Gn Gioâ-na
- Gr Gieâ-reâ-mi-a
- Gs Gioâ-sueâ
- Gv Giaûng vieân
- Hc Huaán ca
- Hs Ho-seâ
- Is I-sai-a
- Kb Kha-ba-cuùc
- Kg Khaùc-gai
- Kh Khaûi huyeàn
- Kn Khoân ngoan
- Lc Lu-ca
- Lv Leâ-vi
- Mc Maùc-coâ
- 1Mcb Ma-ca-beâ I
- 2Mcb Ma-ca-beâ II
- Mk Mi-kha
- Ml Ma-la-khi
- Mt Maùt-theâu
- Nk Na-khum
- Nkm Nô-khe-mi-a
- Ov OÂ-va-ñi-a
- Pl Phi-líp-pheâ
- Plm Phi-leâ-moân
- 1Pr 1Pheâ-roâ
- 2Pr 2Pheâ-roâ
- R Ruùt
- Rm Roâ-ma
- 1Sb Söû bieân nieân I
- 2Sb Söû bieân nieân II
- 1Sm Sa-mu-en I
- 2Sm Sa-mu-en II
- St Saùng theá
- Tb Toâ-bi-a
- Tl Thuû laõnh
- 1Tm 1Ti-moâ-theâ
- 2Tm 2Ti-moâ-theâ
- Tt Ti-toâ
- Tv Thaùnh vònh
- 1Tx 1Theâ-xa-loâ-ni-ca
- 2Tx 2Theâ-xa-loâ-ni-ca
- 1V Caùc Vua I
- 2V Caùc Vua II
- Xh Xuaát haønh
- Xp Xoâ-phoâ-ni-a