GIÁO HỘI HỌC 

   HIỆU

†  Chết năm...

AA Apostolicam Actuositatem (Sắc lệnh về hoạt  động tông đồ giáo dân)

AAS Acta Apostolicae Sedis (Công báo Tông Tòa)

AG Ad Gentes (Sắc lệnh về hoạt động truyền  giáo)

CD Christus Dominus (Sắc lệnh về các giám  mục)

CIC Codex Iuris Canonici (Bộ Giáo Luật)

Col. Collectif: tác phẩm tập thể.

DC Documentation Catholique

DH Dignitatis Humanae (Tuyên ngôn về tự do tôn giáo).

DS Denzinger-Schommetzer, Enchiridion

Symbolorum - Tuyển tập Tín Ðiều (những lần  xuất bản sau 1963).

DV Dei Verbum (Hiến chế tín lý về Mặc khải)

ed(s)., editor(s): (những) người xuất bản

đ. điều, khoản Giáo luật

EN Evangelii Nuntiandi.

GE Gavissimum Educationis (Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo).

GS Gaudium et Spes (Hiến chế mục vụ)

Id., Idem: cùng một tác giả

Ibid., Ibidem: cùng một chỗ.

IM Inter Mirifica (Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội).

LG Lumen Gentium (Hiến chế tín lý về Giáo  hội)

NA Nostra Aetate (Tuyên ngôn về các tôn giáo  không kitô giáo).

o.c. opus citatum: tác phẩm đã trưng dẫn

OE Orientalium Ecclesiarum (Sắc lệnh về các  Giáo hội công giáo đông phương).

OT Optatam Totius (Sắc lệnh về đào tạo linh  mục).

PC Perfectae Caritatis (Sắc lệnh về đời sống  dòng tu).

PG Migne, Patrologia Graeca (Bộ Giáo phụ  Hylạp)

PL Migne, Patrologia Latina (Bộ Giáo phụ  Latinh)

PO Presbyterorum Ordinis (Sắc lệnh về chức vụ  và đời sống linh mục).

Sách giáo lý.. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công  Giáo

SC Sacrosanctum Concilium (Hiến chế về Phụng  vụ)

tt. tiếp theo

UR Unitatis Redintegratio (Sắc lệnh về hiệp  nhất).

x. xem