KÝ HIỆU

Văn Kin Công Ðng Vaticanô II

ASMD:           Hiến Chế tín lý về Giáo hội

                        “Lumen Gentium”

DT       :           Sắc Lệnh về canh tân thích nghi đời sống dòng tu

                         “Perfectae Caritatis”

ÐTLM :           Sắc Lệnh về đào tạo linh mục

                         “Optatam Totius”

GDKT :           Tuyên Ngôn về giáo dục kitô giáo

                         “Gravissimum Educationis”

GHÐP :           Sắc Lệnh về các Giáo hội Công giáo Ðông phương

                         “Orientalium Ecclesiarum"

GM      :           Sắc Lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các giám mục trong Giáo hội

                         “Christus Dominus” 

HÐTG :           Sắc Lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội  

                         “Ad Gentes”

HN      :           Sắc Lệnh về hiệp nhất

                        “Unitatis Redintegratio"

LM      :           Sắc Lệnh về chức vụ và đời sống các linh mục

                        “Presbyterorum Ordinis”

 MK      :          Hiến Chế tín lý về mạc khải của Thiên Chúa

                          “Dei Verbum”

NKTG :          Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo

                         “Nostra Aetate”

PV       :           Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh

                        “Sacrosanctum Concilium”

TDTG :         Tuyên Ngôn về tự do tôn giáo

                        “Dignitatis Humanae”

TÐGD :          Sắc Lệnh về tông đồ giáo dân

                        “Apostolicam Actuositatem”

TTXH :           Sắc Lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội

                         “Inter Mirifica”

VMHV:          Hiến Chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay

                        “Gaudium et Spes”

 


Trở về  "Mục Lục"