TẠO DỰNGNGUYÊN TỘI

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Thần học tạo dựng

Nguyên tội: Theo trình thuật về vườn Eden

Vấn đề sự dữ và nguyên tội

Một học thuyết mới về nguyên tội

LỜI NÓI ĐẦU

Quý Vị độc giả,

Lực bất tòng tâm! HTTH muốn đến với Quý Vị đều và nhiều hơn, nhưng thì giờ và sức khỏe lại không cho phép. Dù HTTH phát hành không định kỳ, thì chúng tôi cũng luôn cố gắng hết sức để tiếp tục phục vụ Quý Vị đều đặn.

Nội dung của số đôi 36&37 này xin gửi đến Quý Vị một số bài viết về chủ đề Tạo dựng và Nguyên tội. Đó là những vấn đề rất xưa, nhưng đồng thời cũng lại rất nay, rất thời sự. Quả thế, đó là những vấn đề – từ ngàn xưa – thuộc giáo lý đức tin; nhưng cho đến nay chưa có một giải thuyết nào được coi là hoàn toàn thỏa đáng cả. Ba bốn thập niên trước đây, vài thần học gia đã đặt lại vấn đề về cách giải thích [chứ không phải là vấn đề nội dung], và cho đến nay các tác giả vẫn tiếp tục thi nhau đề xuất giải thuyết.

Chủ đề Tạo dựng và Nguyên tội cũng như những nỗ lực giải thích không chỉ đóng khung ở trong lãnh vực tầm cứu lý thuyết không thôi, mà còn quan hệ trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến các lãnh vực cụ thể khác trong đời sống kitô, như lãnh vực dạy giáo lý chẳng hạn.

Theo dõi và đào sâu vấn đề là việc làm rất hữu ích, nếu không nói là cần thiết

 Kính chào Quý Vị

HỢP TUYỂN THẦN HỌC


Trở về  "Mục Lục"