KINH TIN KÍNH

 

CÔNG THỨC BIỂU TRÌNH ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

Kinh Tin Kính

Các Tông Đồ

   Tôi tin kính đức Chúa Trời
là Cha phép tắc vô cùng
dựng nên trời đất.

 

Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô
Là Con Một Đức Chúa Cha
cùng là Chúa chúng tôi.

 

 

 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần
mà Người xuống thai
sinh bởi Bà Maria đồng trinh.

Chịu nạn

      đời quan Phongxiô Philatô,

      chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác.

Xuống ngục tổ tông.

Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.

Lên trời,
ngự bên hữu Đức  Chúa Cha phép tắc vô cùng.

Ngày sau bởi trời lại xuống
phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

 

 

Tôi tin có Hội Thánh
hằng có ở khắp thế này,

      các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy.

Amen.

Kinh Tin Kính

Công đồng Nixê-Conxtăntinốp

Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nnhất
là Chúa Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa duy nhất
là Đức Giêsu Kitô,
Con một Thiên Chúa,
sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời:
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

      Ánh sáng bởi ánh sáng,

     Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật;

     được sinh ra mà không phải tạo thành,

     đồng bản tính với Đức Chúa Cha.

     Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng tôi và  để cứu rỗi chúng tôi

    Người đã từ trời xuống thế.

 

Bởi phép Chúa Thánh Thần

   Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria

   và đã làm người.

Vì chúng tôi người chịu đóng đinh

   vào thập giá dưới thời Phongxiô Philatô,

   Người chịu khổ hình và mai táng.

 

Ngày thứ ba Người

   sống lại đúng như lời Thánh Kinh.

Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

Tôi tin kính Chúa Thánh Thần,
Người là Chúa và là Đấng ban sự sống;

Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.

Người cùng được phụng thờ và tôn vinh
với Chúa Cha và Chúa Con.

Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy.

 

Tôi tin có một Hội Thánh duy nhất,
Thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội.

Tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại
và sự sống đời sau.

Amen.

 

KÝ HIỆU CÁC SÁCH KINH THÁNH

                                Sắp theo thứ tự abc

Ac: Aica

Am: Amốt

Br: Barúc

Cl: Côlôxê

Cn: Châm ngôn

1Cr: 1Côrintô

2Cr: 2Côrintô

Cv: Công vụ Tông đồ

Dc: Diễm ca

Dcr: Dacaria

Ds: Dân số

Dt: Do thái

Đn: Đanien

Đnl: Đệ nhị luật

Ed: Êdêkien

Ep: Êphêxô

Er: Étra

Et: Êtte

G: Gióp

Ga: Gioan

1Ga: 1Gioan

2Ga: 2Gioan

3Ga: 3Gioan

Gc: Giacôbê

Gđ: Giuđa

Gđt: Giuđitha

Ge: Giôen

Gl: Galát

Gn: Giôna

Gr: Giêrêmia

Gs: Giôsuê

Gv: Giảng viên

Hc: Huấn ca

Hs: Hôsê

Is: Isaia

Kb: Khabacúc

Kg: Khácgai

 

Kh: Khải huyền

Kn: Khôn ngoan

Lc: Luca

Lv: Lêvi

Mc: Máccô

1Mcb: Macabê I

2Mcb: Macabê II

Mk: Mikha

Ml: Malakhi

Mt: Mátthêu

Nk: Nakhum

Nkm: Nơkhemia

Ov: Ôvađia

Pl: Philípphê

Plm: Philêmôn

1Pr: 1Phêrô

2Pr: 2Phêrô

R: Rút

Rm: Rôma

1Sb: I Sử biên niên 

2Sb: II Sử biên niên

1Sm: Samuen I

2Sm: Samuen II

St: Sáng thế

Tb: Tôbia

Tl: Thủ lãnh

1Tm: 1Timôthê

2Tm: 2Timôthê

Tt: Titô

Tv: Thánh vịnh

1Tx: 1Thêxalônica

2Tx: 2Thêxalônica

1V: Các Vua I

2V: Các Vua II

Xh: Xuất hành

Xp: Xôphônia

 

 

NHỮNG KÝ HIỆU KHÁC

†: Năm chết

AA: Apostolicam Actuositatem (Sắc lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân)

AG: Ad Gentes (Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo)

CD: Christus Dominus (Sắc lệnh về các giám mục)

DH: Dignitatis Humanae (Tuyên ngôn về tự do tôn giáo).

DS: Denzinger- Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, (lần xuát bản do Hünermann, P. năm 1995).

DV: Dei Verbum (Hiến chế tín lý về Mạc khải)

đ.: điều khoản Giáo luật

GE: Gavissimum Educationis (Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo).

Giáo lý.. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.

GS: Gaudium et Spes (Hiến chế mục vụ)

IM: Inter Mirifica (Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội).

LG: Lumen Gentium (Hiến chế tín lý về Giáo hội)

NA: Nostra Aetate (Tuyên ngôn về các tôn giáo không kitô giáo).

OE: Orientalium Ecclesiarum (Sắc lệnh về các Giáo hội công giáo đông phương).

OT: Optatam Totius (Sắc lệnh về đào tạo linh mục).

PC: Perfectae Caritatis (Sắc lệnh về đời sống dòng tu).

PO: Presbyterorum Ordinis (Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục).

SC: Sacrosanctum Concilium (Hiến chế về Phụng vụ)

th.: thánh

tr.: trang

tt.: tiếp theo

UR: Unitatis Redintegratio (Sắc lệnh về hiệp nhất).

x.: xem


Trở về  "Mục Lục"