CHỦ ĐỀ : KINH TIN KÍNH

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Kinh Tin Kính: Công thức biểu trình đức tin Công giáo

Khái quát về kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa

Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô

Sinh bởi Đức Trinh Nữ

Chịu nạn thời Phongxiô Philatô

Sống lại

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Tôi tin có Hội Thánh

Tôi tin Phép tha tội

Tôi tin xác loài người sống lại

LỜI NÓI ĐẦU

Quý Vị độc giả,

Như đã ngỏ trong Lời Nói Đầu của số kế trước và nay xin được nói lại, là: quả lực bất tòng tâm! HTTH muốn đến với Quý Vị đều và nhiều hơn, nhưng thì giờ và sức khỏe lại không cho phép. Dù HTTH phát hành không định kỳ, thì chúng tôi cũng luôn cố gắng hết sức để làm sao có thể phục vụ Quý Vị đắc lực hơn.

* * *

Không kitô hữu nào lại không biết đến - nếu không nói là thuộc lòng - kinh Tin Kính. Nhưng, nếu nói đến chuyện nắm trọn, nắm vững nội dung bản biểu trình ấy của đức công giáo thì phải nhận là chỉ có một số rất ít!

Vậy cần quảng bá, phổ biến nỗ lực tìm hiểu sâu rộng hơn về nội dung căn bản của giáo lý đức tin chúng ta.

Đó là tiêu đích số đôi HTTH 38&39 này muốn được góp sức phục vụ qua việc trao gửi đến Quý Vị độc giả thiên bình giải về tín biểu Nixê-Conxtăntinốp, thường được gọi là kinh Tin Kính. 

Kính chào Quý Vị,

 HỢP TUYỂN THẦN HỌC


Trở về  "Mục Lục"